حمایت از پایان نامه های دانشجویی در زمینه تجارت الکترونیک (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دفتر توسعه تجارت)

بسمه تعالی
به استحضار می رساند که معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی از پایان نامه هایی که در زمینه تجارت الکترونیک انجام می گیرد، حمایت بعمل می آورد.
دانشجویان می توانند جهت اطلاع بیشترکلیک نمایند.