بدین وسیله توجه دانشجویان محترم را به قوانین مشروطی بر اساس آیین نامه آموزشی دانشگاه جلب می نماید:

 

الف: مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

در صورتی که معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجوی مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می گردد. دانشجوی مشروط در نیمسال بعد نمی تواند بیش از ۱۴ واحد درسی را انتخاب نماید.

به استناد ماده ۲۹ آیین نامه آموزشی دانشگاه شیراز در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته در ۳ نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب و در دوره کارشناسی ناپیوسته در ۲ نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود. (ویژه ورودی ۹۰ و ماقبل آن)

تذکر : در خصوص دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی ، در صورتی که معدل کل دانشجو پس از ۳ نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب در دوره کارشناسی پیوسته و ۲ نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی پیوسته بالای ۱۰ باشد، تا مشروطی مجدد و رعایت سنوات می تواند به تحصیل ادامه دهد.

به استناد آیین نامه جدید در خصوص دانشجویان ورودی اول ۹۱ به بعد حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز، در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی و متناوب و در دوره کارشناسی ناپیوسته ۲ نیمسال  است.

 نکته۱: دانشجویانی که پس از مشروطی از فرصت بازگشت به تحصیل استفاده کرده اند جهت انتخاب واحد ترم بعد می بایست تا ثبت نهایی نمرات نیمسال قبل منتظر بمانند تا در صورت عدم مشروطی مجدد، اداره آموزش دانشگاه نسبت به تمدید مجوز جدید اقدام نماید. این مجوز هر ترم تا پایان تحصیل باید توسط اداره آموزش دانشگاه تمدید شود.(با پیگیری دانشجو )

تذکر۲: دانشجوی مشروط در صورتی که بیش از ۱۴ واحد اخذ نماید موظف است تا پایان زمان حذف و اضافه نسبت به تقلیل واحد های خود تا ۱۴ واحد درسی اقدام نماید در غیر این صورت اداره اموزش دانشگاه شیراز راساً و بدون رعایت هیچ گونه اولویتی اقدام به حذف واحد مازاد می نماید. ( دروس عملی نظیر کار آموزی، پروژه ، کار تحقیقی، آزمایشگاه و … جزو مجموع ۱۴ واحد محاسبه می گردد)

 

ب: مقطع کارشناسی ارشد

میانگین قابل قبول نمرات درسهای دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ، حداقل ۱۴ است.در صورت عدم کسب میانگین ۱۴ ، دانشجو مشروط آموزشی خواهد شد.

اگر دانشجو در دو نیمسال تحصیلی ،اعم از متوالی یا متناوب ، مشروط آموزشی شود،از ادامه ی تحصیل محروم می شود.

در صورتی که واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال به تشخیص دنشگاه ،بنا به دلایل موجه و خارج از اراده ی دانشجو کمتر از ۸ واحد درسی (غیر از دروس جبرانی ) باشد،در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود؛ اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

در صورتی که واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای نیمسال بین ۸ تا ۱۲ واحد باشد،پس از حذف درس (به هر دلیلی)و کاهش واحد ها به کمتر از ۸ واحد،این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود و مشروطی این نیمسال نیز محاسبه می گردد.

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی