به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که در صورت نیاز به استفاده از مرخصی یا حذف ترم و همچنین داشتن شرایط استفاده از آن می توانند به روشهای زیر عمل نمایند:

الف:درخواست در اتوماسیون آموزشی در قسمت در خواست های دانشجویی (مخصوص دانشجویان کارشناسی و ارشد)

ب: تکمیل فرم مخصوص حذف ترم و مرخصی (لینک زیر) به همراه امضای الکترونیکی و یا امضای اسکن شده و ارسال آن از طریق سیستم مکاتبات به مشکلات به کارشناس رشته(ارشد)(برای دانشجویان ارشد که بیش از یکبار می خواهند از مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند یا دانشجویان کارشناسی که به دلایل موجه نتوانند در خواست خودرا سیستمی ارسال نمایند.)

تذکر۱: به درخواستهایی که از طریق فکس ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر ۲: موارد زیر در فرم درخواست می بایست حتماً تکمیل گردد:

 1. نام و نام خانوادگی
 2. شماره دانشجویی
 3. رشته
 4. تقاضای مرخصی تحصیلی یا تقاضای حذف ترم
 5. نیمسال مورد نظر برای حذف ترم و یا مرخصی
 6. آیا در نیمسال مذکور واحد اخذ نموده اید یا خیر
 7. علت حذف ترم ویا مرخصی
 8. آدرس پستی
 9. شماره تماس

  

لطفاً قبل از تکمیل درخواست به نکات زیر توجه نمایید:

 1. ارسال درخواست مرخصی تحصیلی می بایست حداقل دو هفته قبل از شروع ترم و حداکثر قبل از پایان زمان حذف و اضافه باشد تا امکان حذف دروس انتخاب شده و صرفاً پرداختن شهریه ثابت فراهم باشد.
 2. مهلت ارسال درخواست حذف ترم قبل از شروع امتحانات پایان ترم می باشد. حذف ترم شامل پرداخت شهریه ثابت و متغیر می شود.
 3. دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته می توانند در طول دوره تنها یک بار از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند.
 4. دانشجویان کارشناسی پیوسته مجموعاً دو بار می تواند از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند.
 5. دانشجویان ارشد می توانند برای نیمسال اول حداکثر تا پایان شهریور و برای نیمسال دوم حداکثرتا پایان اسفند ماه در خواست مرخصی تحصیلی ،اقدام نماینددانشکده نیز بر اساس تفویض اختیار می تواند برای مرخصی یا حذف تحصیلی نیمسال جاری تصمیم گیری نمایند.پس از پایان مهلت دانشجو فقط می تواند مرخصی یا حذف تحصیلی با تاخیر درخواست را فعال نماید .مرخصی یا حذف تحصیلی با تاخیر در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
 6. دانشجویان ارشد دوهفته قبل از امتحانات پایان نیمسال فرصت دارند با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه درخواست حذف نیمسال را فعال نمایند. 

 

 دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشدباید درخواست خود را به صورت سیستمی در اتوماسیون آموزشی ثبت کند.

۱- درخواست سیستمی حذف پزشکی ترم

۲- درخواست سیستمی مرخصی پزشکی ترم

۳-  درخواست سیستمی حذف ترم

۴- درخواست سیستمی مرخصی ترم

۵- درخواست سیستمی مرخصی تحصیلی یا حذف ترم (ویژه دانشجویان ارشد)

۶- درخواست سیستمی مرخصی یا حذف ترم با تاخیر (ویژه دانشجویان ارشد)

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی