نحوه ارسال تقاضای تک درس

با سلام

*به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه آموزشی دانشگاه شیراز در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقط یک درس باقی مانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوطه می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

**دانشجویان ورودی سال ۹۱ و ما بعد مشمول ماده ۸ آیین نامه و تبصره مربوط به آن به قرار ذیل می باشند:

ماده۸: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره: در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید ( با رعایت تبصره ۳ ماده ۷) از ۸ واحد درسی تجاوز نماید.

تبصره ۳ ماده ۷: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

***به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته می رساند که امتحان تک درس فقط در بازه های زمانی

الف:در ایام امتحانات میان ترم و پایان‌ترم هر نیمسال در تمامی حوزه های برگزار کننده امتحانات

ب: به صورت آزمون گروهی و همزمان برگزار می گردد.

****جزییات دقیق در خصوص نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام ، تاریخ و ساعت برگزاری امتحان و … از طریق اطلاعیه به اطلاع دانشجویان محترم رسانده خواهد شد.

*****با توجه به برگزاری آزمون به صورت گروهی و با نظارت واحدآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده لطفاً از هماهنگی های انفرادی با اساتید محترم درس جداً خودداری نمایید.

******لطفاً به نکات زیر توجه نمایید:

  1. دانشجو می بایست پس از اعلام تمامی نمرات حتی دروس عملی و قبولی در آنها جهت اخذ تک درس اقدام نماید.
  2. دانشجو به هیچ عنوان نباید در زمان انتخاب واحد از طریق سیستم اتوماسیون جهت اخذ تک درس اقدام نماید. کارشناس مربوطه شخصاً نسبت به اخذ درس اقدام خواهد نمود.
  3. هزینه تک درس فقط شامل شهریه متغیر درس می شود.
  4. مهلت ورود نمره تا پایان همان نیمسال می باشد.
  5. دانشجو پس از اعلام نمره تک درس و ثبت و وصول آن توسط ادراه آموزش دانشگاه می تواند جهت انجام امور فارغ التحصیلی اقدام نماید. 

        

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

با آرزوی موفقیت روز افزون