در این بخش فرایندهای پژوهش محور به صورت Flow رسم خواهد شد.