اطلاعیه‌های دفاع از پایان‌نامه‌های ارشد

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه پیرمرادیان

به نام خدا
 
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه پیرمرادیان
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)
 
عنوان:
مدل سازی
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شاهین چادرباف شوشتری

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شاهین چادرباف شوشتری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش … ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد سیدمصطفی رضوی

به نام خدا
 
 
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد سیدمصطفی رضوی
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی وتولیدنرم افزار)
عنوان:
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عارف الطاف

به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش­های الکترونیکی
دفاعیه پایان­نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات ( مدیریت سیستم های اطلاعاتی )
عنوان:
ارائه مدلی برای امن سازی سیستم‌های کنترل صنعتی
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین ولوی

 به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین ولوی
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم
ادامه...