به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشکده و همچنین تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن علمی دانشکده با مشارکت دانشجویان و حمایت و نظارت دانشکده و همچنین مدیریت امور علمی دانشگاه شیراز تاسیس و فعالیت می نماید.