با توجه به آیین نامه و مقررات آموزشی، دانشجویان متقاضی تغییر رشته می توانند پس از گذراندن دو نیمسال تحصیلی و حداقل ۲۵ واحد درسی تقاضای تغییر رشته خود را در مرداد ماه (یک ماه قبل از انتخاب واحد) و برای نیمسال دوم در آذرماه با مجموع تعداد واحد گذرانده و اخذ شده به میزان ۲۵ واحد، تنها برای یک مرتبه و با انتخاب دو کد رشته جهت بررسی در سامانه اتوماسیون آموزشی، قسمت درخواستها ثبت نماید
 
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email