تغییر کلاس مجازی ششم دروس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد

تغییر کلاس مجازی ششم دروس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری هاشم … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم درس مخابرات ۲- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

تغییر کلاس مجازی ششم درس مخابرات ۲- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کتابعلیان)، کلاس مجازی ششم درس مخابرات ۲- گروه ۱- از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی -گروه ۱– آقای مهندس حدائق

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی -گروه ۱– آقای مهندس حدائق
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی -گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر-گروه ۱- آقای مهندس فقیهی

جبرانی کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر-گروه ۱- آقای مهندس فقیهی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس فقیهی)، جبرانی کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر -در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ ساعت ۱۰ تا … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رضایی)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، یک جلسه کلاس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، یک جلسه کلاس … ادامه...

تغییر استاد درس ماشینهای مخصوص(خودخوان می باشد) -گروه ۱-

تغییر استاد درس ماشینهای مخصوص(خودخوان می باشد) -گروه ۱ –
بنا بنظر استاد معاون دانشکده درس استاد درس ماشینهای مخصوص -گروه ۱ – از اقای دکتر محمدی به آقای دکتر … ادامه...

دروس خودخوان ماشینهای مخصوص و بررسی سیستمهای قدرت ۲ و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و کنترل دیجیتال و آز به صورت ۲ جلسه ای

دروس خودخوان ماشینهای مخصوص و بررسی سیستمهای قدرت ۲ و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و کنترل دیجیتال و آز به صورت ۲ جلسه ای
بنا به نظر رئیس … ادامه...

کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی – گروه ۱-در تاریخ ۶/۱۲/۹۶ … ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان

تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر داناییان)، کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- از جلسه چهارم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص – گروه ۱– در تاریخ ۷/۱۲/۹۷ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های الکتریکی ۳- گروه ۱- آقای مهندس ناصری

جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های الکتریکی ۳- گروه ۱- آقای مهندس ناصری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ناصری)، کلاس جبرانی درس ماشین های الکتریکی ۳- گروه ۱- … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه- گروه۱ (آقای دکترمحمدی)

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه- گروه۱ (آقای دکترمحمدی)
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی ) ، جبرانی کلاس مجازی طراحی خطوط انتقال … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه۱–آقای دکتر قنبری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه۱–آقای دکتر قنبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...