طرح تحقیق تصویب شده گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

طرح تحقیق تصویب شده پژوهش محور

 … ادامه...

موضوعات تصویب شده گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

لیست سمینارهای تصویب شدهادامه...

طرح تحقیق پیشنهادی تصویب شده در گروه ابزار دقیق و اتوماسیون

طرح تحقیق پیشنهادی تصویب شده در گروه ابزار دقیق و اتوماسیونادامه...