انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه  ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و

ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آبان ماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آبان ماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آبان ماه  ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریورماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریورماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)
 
باسمه تعالی
 
 
انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه  ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)
 با سلام و احترام
 

 به … ادامه...