جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

به نام خدا

 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

 

 

دانشگاه شیراز

 

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 … ادامه...

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوق

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوقادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد اوین اسماعیلی

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اوین اسمعیلی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم … ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد مژگان سریدانی

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اوین اسمعیلی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)… ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه پیرمرادیان

به نام خدا
 
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه پیرمرادیان
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)
 
عنوان:
مدل سازی
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شاهین چادرباف شوشتری

به نام خدا

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شاهین چادرباف شوشتری

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش … ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه مقدسی

به نام خدا
 
 
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
تحلیل حقوقی-جرمشناختی نظام نیمه آزادی
 
توسط:
فاطمه مقدسی
 
استادراهنما:
جناب آقای
ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد سیدمصطفی رضوی

به نام خدا
 
 
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد سیدمصطفی رضوی
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی وتولیدنرم افزار)
عنوان:
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عارف الطاف

به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش­های الکترونیکی
دفاعیه پایان­نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات ( مدیریت سیستم های اطلاعاتی )
عنوان:
ارائه مدلی برای امن سازی سیستم‌های کنترل صنعتی
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضاشامی

به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت
عنوان :
مدل سازی عملیات توپک رانی در
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه حسن لی

 
به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
عنوان :
مدل سـازی و کنترل واحد تصفیه
ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین ولوی

 به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین ولوی
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم
ادامه...