اساتید و کادر علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف اساتید تماس
1 رضایی علی حقوق خصوصی Ali62rezaee@gmail
2 سلطانی سیدناصر حقوق ssoltani@gmail.com
3 ریاحی جواد حقوق riahijavad@yahoo.com
4 ایزدی حجت الله حقوق ---
5 ذاکرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامی mrzaker@vu-shiraz.ir
6 نوحی حمید رضا حقوق ---
7 سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصی sarbazian@shirazu.ac.ir
8 جعفری فریدون حقوق jafari_fereydoon@yahoo.com
9 فشندی نوبان حقوق nobanfashandy@yahoo.com
10 طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی ---
11 عامری پرویز حقوق خصوصی

6134807

ameripa42@yahoo.com

12 سیدزاده سیدمهدی حقوق seyyedzadeh@yahoo.com
13 فاتحی علی حقوق ---
14 رجب زاده علیرضا حقوق ---
15 استوارسنگری کورش حقوق ---
16 حسام محمودی نژاد احمد حقوق ---
17 علیدادی محسن حقوق خصوصی ---
18 رمضانی محمد عمومی ---
19 لطفی رسول حقوق ---
20 صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی 6134802
21 رایجیان اصل مهرداد حقوق M_rayejian@yahoo.com
22 ذاکری نیا حانیه حقوق ---
23 خداییان چگینی ذبیح الله حقوق ---
24 حیدری سیروس حقوق خصوصی 6134849
25 استوارسنگری کورش حقوق ---
26 دلیر حمید حقوق ---
27 زرنشان شهرام حقوق بین الملل ---
28 هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی ---
29 غلامزاده سعید حقوق 6324100
30 واعظی سید مجتبی حقوق عمومی 6134854
31 ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی 6134847
32 کرمی حبیب الله حقوق ---
33 سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق ---
34 فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی 6134800
35 بیابانی غلامحسین حقوق ---
36 بابایی محمدعلی حقوق ---