توجه

تبصره1: باتوجه به مصوبه هیات محترم امنا، شهریه متغیر کلیه ورودی‌های سالهای مختلف دانشکده با تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه، درهرسال تعیین و افزایش می‌یابد.

تبصره2: شهریه هر واحد درس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد معادل دروس اصلی کارشناسی ارشد همان گروه آموزشی محاسبه میشود.

توجه: شناسه پرداخت کننده جهت واریز شهریه واحد شیراز 240008058144 و جهت واریزهزینه فارغ‌التحصیلی و تمبر 2400080152180 می‌باشد.

جدول شهریه سال تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحد پروژه
عمومی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
تحقیقی
کلیه گروه ها
2.880.750
209.000
279.000
417.500
1.100.000
1.100.000
1.210.000
 
کارشناسی ارشد فنی مهندسی
 
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحدپایان نامه
جبرانی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
 
کلیه گروه ها
9200000
1200000
1200000
1200000
1500000
3000000
 
کارشناسی ارشد علوم انسانی
 
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحدپایان نامه
جبرانی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
 
کلیه گروه ها
8050000
975000
975000
975000
1200000
2625000