توجه

تبصره1: باتوجه به مصوبه هیات محترم امنا، شهریه متغیر کلیه ورودی‌های سالهای مختلف دانشکده با تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه، درهرسال تعیین و افزایش می‌یابد.

تبصره2: شهریه هر واحد درس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد معادل دروس اصلی کارشناسی ارشد همان گروه آموزشی محاسبه میشود.

توجه: شناسه پرداخت کننده جهت واریز شهریه واحد شیراز 240008058144 و جهت واریزهزینه فارغ‌التحصیلی و تمبر 2400080152180 می‌باشد.

جدول شهریه سال تحصیلی 1402-1401

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی ارشد فنی مهندسی

کارشناسی ارشد علوم انسانی