درخواست ایمیل اختصاصی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
  جهت درخواست آدرس پست الکترونیک پس از ورود به سامانه اتوماسیون آموزشی (sess) از طریق بخش فرایندها -درخواست های دانشجویی اقدام نمایند.

https://webmail.shirazu.ac.ir