دفتر شیراز

نشانی: شیراز، خیابان قصردشت، نبش خیابان قم آباد، ساختمان پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز

صندوق پستی: 3139-71345

کد پستی : 15735-71956

نمابر: 36269134 - 071