دفتر شیراز

نشانی : شیراز، خیابان قصردشت، نبش خیابان قم آباد، ساختمان پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز
صندوق پستی: 3139-71345

کد پستی : 15735-71956

نمابر: 36269134 - 071

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز