شرایط و ضوابط پذیرش

شرایط و ضوابط کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

الف) شرایط عمومی : شرایط عمومی پذیرش در این دوره ها مانند شرایط عمومی دوره های حضوری می باشد.

ب) شرایط اختصاصی :

  1. با توجه به هزینه های زیاد برگزاری دوره های مجازی ، با استفاده از سیستم نوین آموزش الکترونیکی، تشکیل هر دوره منوط به حداقل ثبت نام معادل یک سوم ظرفیت هر دوره می باشد.
  2. با توجه به نوع سیستم آموزش هیچگونه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ، سلف سرویس، وام دانشجویی و... دراختیار دانشجویان قرارداده نخواهد شد.
  3. طبق نظام نامه آموزشهای الکترونیکی مصوب وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، آموزش به روش الکترونیکی برمبنای ارائه فایل موجود درسیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز (sess) و فایلهای صوتی فلش موجود در قسمت محتوای دروس و سپس برگزاری کلاسهای مجازی می باشد.
  4. امتحانات در اواسط هر نیمسال تحصیلی و در پایان آن به صورت حضوری و در حال حاضر در چند مرکز از قبیل شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان و اهواز برگزار می شودکه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو می باشد.در صورتیکه تعداد دانشجویان در هر حوزه امتحانی به زیر 20 نفر رسید ،حوزه مورد نظر حذف گردید ه و دانشجویان باید به نزدیک ترین حوزه امتحانی مراجعه کنند.

تذکر : هزینه برگزاری امتحانات غیر از شیراز و در سایر مراکز امتحانی به عهده دانشجو می باشد که در ابتدای سال تحصیلی میزان آن توسط دانشکده مشخص خواهد شد.

تذکر : طبق نظامنامه آموزشهای الکترونیکی انتقال از این دانشکده به دانشگاههای دیگر ممنوع می باشد.