شیوه نامه پرداخت شهریه دانشجویان انصرافی

1- داوطلبانی که فرآیند ثبت نام اینترنتی خود را کامل نموده و مبلغ علی الحساب شهریه را پرداخت کرده اند ولی ثبت نام حضوری و تحویل مدارک خود را انجام نداده اند:

10 % از مبلغ علی الحساب پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------

2-داوطلبانی که ثبت نام حضوری خود را انجام داده اند و مدارک خود را تحویل داده اند:

 10% از شهریه کامل(ثابت و متغیر) نیمسال اول همان ورودی کسر و مابقی مسترد می گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------

3-دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند و قبل از حذف و اضافه انصراف داده اند (چه در کلاس شرکت کرده باشند، چه نکرده باشند):

مبلغ شهریه ثابت کسر و مابقی به ایشان مسترد می گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------

4- دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند و در کلاس شرکت کرده اند (حتی یک دقیقه) و بعد از حذف و اضافه انصراف داده اند و همچنین دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول انصراف می دهند:

کل شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول از ایشان اخذ می گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------

5-دانشجویانی که از نیمسال دوم به بعد انصراف می دهند:

باید بدهی خود تا آن زمان را تسویه نمایند و همچنین شهریه ثابت نیمسال های باقی مانده تا پایان دوره (کارشناسی پیوسته 8 نیمسال، کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال و کارشناسی ارشد 4 نیمسال) را پرداخت نمایند.