ثبت نام در سامانه سجاد وزارت علوم مربوط به اداره بهداشت و درمان

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند،

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و همچنین دانشجویان ورودی جدید در همه مقاطع تحصیلی، لازم است از تاریخ 1400/06/15، فرم کارنامه سلامت جسم را در سامانه سجاد تکمیل نمایند.

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

ویژه پذیرفته شدگان ۱۴۰2-۱۴۰3

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی رشته گردشگری، آزمون سراسری سال تحصیلی 1402-1403، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به‌روزرسانی در تاریخ 14 فروردین‌ماه ۱۴۰3)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته گردشگری، آزمون سراسری سال تحصیلی 1402-1403 ، دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به‌روزرسانی در تاریخ 26 اسفندماه ۱۴۰2)

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته گردشگری دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به‌روزرسانی در تاریخ 23 اسفندماه ۱۴۰2)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی کارشناسی‌ناپیوسته، آزمون سراسری سال تحصیلی 1402-1403، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به‌روزرسانی در تاریخ 10 اسفندماه ۱۴۰2)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته، آزمون سراسری سال تحصیلی 1402-1403، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به روز رسانی در تاریخ 20 مهرماه ۱۴۰2)

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به روز رسانی در تاریخ 14 مهرماه ۱۴۰2)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون  سراسری سال تحصیلی  1402-1403 دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (به روز رسانی در تاریخ ۲6 شهریورماه ۱۴۰2)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون  سراسری سال تحصیلی  1402-1403 دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز (به روز رسانی در تاریخ ۲3 شهریورماه ۱۴۰2)

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به روز رسانی در تاریخ ۲0 شهریورماه ۱۴۰2)