خوابگاه و اقامت

با توجه به ماهیت تحصیل از راه دور دانشجویان در دانشکده آموزشهای الکترونیکی، غیر از شرکت در امتحانات و برگزاری کلاسهای عملی بصورت مقطع زمانی کوتاه لزومی به حضور دانشجویان در دانشکده وجود ندارد. علیرغم عدم تعهد وزارت علوم و دانشگاه شیراز در قبال تامین امکانات رفاهی از جمله خوابگاه دانشجویی و با توجه محدود بودن امکانات خوابگاهی در محیط دانشگاه هماهنگی جهت فراهم نمودن محیط خوابگاهی مناسب بصورت موقت و معرفی دانشجویان برای استفاده از این امکانات در خارج دانشگاه در مقاطع زمانی ذکر شده انجام می گیرد که در صورت فراهم شدن محیط مناسب خوابگاهی امور دانشجویی دانشکده در خدمت دانشجویان گرامی خواهد بود.

با تشکر
مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز