ریاست دانشکده

 

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

علیرضا نیک سرشت
دکتر علیرضا نیک‌سرشت استادیار دکترای مهندسی کامپیوتر نرم افزار 071-36132151